امیر حاج محمدی

امیر حاج محمدی

برگترین شبکه ساز ایران

وقتی صحبت از شبکه سازی و صنعت بیمه در میان است، مهمترین نکته ای که ذهن ارباب این دو علم را مشغول می کند چگونگی تلفیق آنهاست.

این داستان موفقیت ما و کمپانی ماست