حیطه آگاهی

Published on :

a کیمیاگر در حالت وقوف به سر می برد. این وقوف، توفیق خود را همساز می کند. حیطه آگاهی ما را پیرامون قصدهایمان سازمان می دهد. کیمیاگر نمیکوشد که رمز و راز زندگی را کشف کند. کیمیاگر اینجاست تا رمز و راز را زندگی کند.