اتحاد

Published on :

a خصوصیت بازر سفر در جهت اتصال مجدد با سرچشمه هستی، اتحاد است که اتحاد هم خودخواهی و هم دگر خواهی است. سرچشمه هستی یعنی آنجا که شریان های خوب و بد از هم جدا نشده بود و روح به جسم نمیگفت که آرام باش تا در تو بیارامم.