سطوح متفاوت تغییر

Published on :

a هر سطح جدیدی از رشدمان، سطح جدیدی از تغییر را میطلبد. ظاهرا این خَلع و لُبس برای پیدا کردن راه های جدید و ایجاد خلاقیت، باید همیشه اتفاق بیفته. در هر سطحی که باشیم برای تغییر وضعیت و رشد مداوم، احتیاج به تغییر مستمر داریم. هیچ موقع نباید اینطور […]