معبد معرفت

Published on :

a تنها با جستجو و کاوش بسیار می توان به طلا و الماس رسید و آدمی می تواند همه حقایق مربوط به وجودش را دریابد، اگر عمیقا در معدن جانش بکاودو بداند که خود سازنده منش خویش، شکل دهنده به زندگی خویش و معمار تقدیر خویش است. اگر مراقبانه نظاره […]

حیطه آگاهی

Published on :

a کیمیاگر در حالت وقوف به سر می برد. این وقوف، توفیق خود را همساز می کند. حیطه آگاهی ما را پیرامون قصدهایمان سازمان می دهد. کیمیاگر نمیکوشد که رمز و راز زندگی را کشف کند. کیمیاگر اینجاست تا رمز و راز را زندگی کند.

اتحاد

Published on :

a خصوصیت بازر سفر در جهت اتصال مجدد با سرچشمه هستی، اتحاد است که اتحاد هم خودخواهی و هم دگر خواهی است. سرچشمه هستی یعنی آنجا که شریان های خوب و بد از هم جدا نشده بود و روح به جسم نمیگفت که آرام باش تا در تو بیارامم.

سطوح متفاوت تغییر

Published on :

a هر سطح جدیدی از رشدمان، سطح جدیدی از تغییر را میطلبد. ظاهرا این خَلع و لُبس برای پیدا کردن راه های جدید و ایجاد خلاقیت، باید همیشه اتفاق بیفته. در هر سطحی که باشیم برای تغییر وضعیت و رشد مداوم، احتیاج به تغییر مستمر داریم. هیچ موقع نباید اینطور […]