معبد معرفت

Published on :

a تنها با جستجو و کاوش بسیار می توان به طلا و الماس رسید و آدمی می تواند همه حقایق مربوط به وجودش را دریابد، اگر عمیقا در معدن جانش بکاودو بداند که خود سازنده منش خویش، شکل دهنده به زندگی خویش و معمار تقدیر خویش است. اگر مراقبانه نظاره […]